all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.11. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...
24/11/23 Úřední deska
- Střednědobý výhled...
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...

Mobilní rozhlas:
- Vyřešili jsme pr...
-
- Naháňka černé ...
- Pozvání na ducho...
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
23/11/23 Inspiro svč
- Adventní stezka
20/11/23 Městys Doubr..
- Advent 2023
20/11/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.11…
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Usnesení 12-2007

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

OZV-03/1998

26.09.2004

Obecně závazná vyhláška č. 3/1998
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj


Obec Doubravník vydává podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1, písm. h), § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1, písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku,kterou obecní zastupitelstvo schválilo dne 28.5.1998.

1. Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vybírá obec Doubravník. Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad Doubravník.
2. Místnímu poplatku podléhá každý výherní hrací přístroj, provozovaný v územním obvodu obce Doubravník povolený ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.
3. Po splnění kriterií povolení, umístění, zahájení provozu je výherní hrací přístroj (dále jen VHP) zpoplatněn místním poplatkem, a to až do doby ukončení jeho provozu bez ohledu na prováděný servis a případné opravy. Pro vybírání poplatku není rozhodná ani skutečnost, že VHP není ke hře využíván nebo není po určitou dobu funkční.
4. Poplatník je povinen sdělit do deseti dnů správci poplatku (OÚ Doubravník) uvedení VHP do provozu a doložit tuto informaci protokolem ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, dále potom je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, její sídlo, IČO a čísla účtů. Rovněž tak je poplatník povinen do deseti dnů sdělit správci poplatku ukončení provozu VHP a tuto skutečnost doložit protokolem podle výše citované vyhlášky.
5. Sazba poplatku za každý provozovaný, řádně povolený VHP činí 5.000,- Kč (slovy pěttisíckorun) na každé tři kalendářní měsíce. V případě kratšího provozu VHP než je délka období, na které je stanovena sazba, se platí poplatek v poměrné části.
6. Místní poplatek za VHP je splatný zpětně, a to vždy do 10. dne po uplynutí tří po sobě následujících měsíců, ve kterých byl VHP provozován. Poplatek se platí buď v hotovosti na Obecním úřadě Doubravník nebo bezhotovostně na účet obce u Komerční banky v Bystřici n/P, č.ú. 6025-751/0100.
7. Nebude-li místní poplatek za VHP zaplacen provozovatelem včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a zvýší včas nezaplacený poplatek o 50 %.
8. Pokud provozovatel nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužnou částku vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
9. Pokud provozovatel nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §§ 37 a 37a zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 1998.
  ---------------------  
Ing.Břetislav Sedláček
starosta obce

      ---------------  
    Ing.Antonín Hájek,CSc
    místostarostaCelý článek | přečteno 2.474 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023