all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 08.12. 2022 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
    včera  Úřední deska
- Svolání zastupitelstva
30/11/22 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.13
30/11/22 Úřední deska
- Záměr pronájmu ...

Krátké zprávy:
06/12/22 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 12.12…
05/12/22 MPSV
- Falešné stránky
05/12/22 Policie ČR
- Pozor na zloděje
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Výstavy v Doubravníku

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

OZV 2 - 2004

28.12.2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Zastupitelstvo obce Doubravník se na svém zasedání dne 22. prosince 2004 usnesením č. 21 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení


(1.1) Obec Doubravník (dále jen ″správce poplatku″) vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek z ubytovací kapacity
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(1.2) Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Doubravníku. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2
Poplatek ze psů


(2.1) Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu obce a to ze psů starších tří měsíců (dále jen ″poplatník″).

(2.2) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá poplatkovou povinnost, tj. dovršení psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.

(2.3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, datum narození a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(2.4) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

(2.5) Sazba poplatku činí ročně Kč:

 za 1. psa za 2. a každého dalšího psa téhož vlastníka
Základní sazba v rodinném domku150,-200,-
Poživatel důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů 100,-150,-


(2.6) Osvobození od poplatku

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,

(2.7) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod jeho povolení. Nárok na osvobození od poplatku je poplatník povinen prokázat do 15. února běžného roku.

(2.8) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejího vzniku.

(2.9) Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, nejpozději do konce února v hotovosti na OÚ Doubravník.

(2.10) Správce poplatku vydá poplatníkovi při prvním přihlášení evidenční známku, bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Ztrátu nebo zcizení známky je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů správci poplatku, který vydá známku novou. Známka je nepřenosná na jiného psa, i když se jedná o psa téhož držitele.

Čl. 3
Poplatek za užívání veřejného prostranství


(3.1) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou náměstí, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, které jsou vyznačeny v mapce, která je nedílnou přílohou této vyhlášky.

(3.2) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(3.3) Poplatník je povinen správci poplatku pět dnů předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství.

(3.4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.

(3.5) Sazby poplatků činí v Kč:

(3.5.1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro poskytování služeb
  10,- Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro poskytování prodeje
  10,- Kč,
c) za umístění stavebního zařízení  10,- Kč,
d) za umístění reklamního zařízení  20,- Kč,
e) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů
a jiných obdobných atrakcí
  5,- Kč,
f) za umístění skládek  1,- Kč,
g) za užívaní veřejného prostranství
pro kulturní akce
  2,- Kč,
h) za užívaní veřejného prostranství
pro sportovní akce
  2,- Kč,
i) za užívaní veřejného prostranství
pro reklamní akce
  10,- Kč,


(3.5.2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil500,- Kč/rok,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil  2.000,- Kč/rok,
c) za umístění prodejního zařízení5.000,- Kč/rok,


(3.6) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

(3.7) Z akcí, pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen pro charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.

(3.8) Poplatku za užívání veřejného prostranství, spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil, nepodléhají osoby zdravotně postižené.

(3.9) Poplatek se vyměřuje platebním výměrem a je splatný do 15-ti dnů od jeho doručení. Při krátkodobém užívání veřejného prostranství může být poplatek placen v hotovosti, při vydání povolení.

Čl. 4
Poplatek ze vstupného


(4.1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Jedná se o:
- filmová a festivalová představení   10%
- taneční zábavy a plesy10%
- diskotéky10%
- burzy a prodejní akce10%


(4.2) Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

(4.3) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

(4.4) Poplatník je povinen nejpozději 15 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce, druhem akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.

(4.5) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, datum narození a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(4.6) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.

(4.7) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely a za filmová představení konaná v místním kině.

Čl. 5
Poplatek z ubytovací kapacity


(5.1) Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

(5.2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

(5.3) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů od zahájení této činnosti.

(5.4) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, datum narození a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(5.5) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 1,- Kč za každé využité lůžko a den.

(5.6) Poplatek z ubytovací kapacity odvede ubytovatel na účet obce Doubravník, vedený u Komerční banky Bystřice nad Pernštejnem, č.účtu 6025751/0100, čtvrtletně, nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí čtvrtletí. Ubytovací zařízení je povinno vést evidenci ubytovaných.

(5.7) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Obec si vyhrazuje právo kdykoliv provést kontrolu v uvedených zařízeních tak, aby mohla posoudit správnost poplatku.

(5.8) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) kapacita sloužící k přechodnému ubytování žáků a studentů,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

(5.8) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do - ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.


Čl. 6
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj


(6.1) Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

(6.2) Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

(6.3) Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 10 dnů od uvedení do provozu.

(6.4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(6.5) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 10 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

(6.6) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč
na 3 měsíce.

(6.7) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než
3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

(6.8) Poplatek je splatný zpětně, a to vždy do 10. dne po uplynutí tří po sobě následujících měsíců, ve kterých byl VHP provozován.

Čl. 7
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


(7.1) Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není nahlášená k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

(7.2)

1) Poplatník uvedený v čl. (7.1) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:
a) příjmení, jméno, bydliště, datum narození,
b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
2) Poplatníci stanovení v čl. (7.1) této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(7.3) Sazba poplatku pro poplatníka podle (7.1) a) a b) této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena:

a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok,
Skutečné náklady činily v uplynulém roce (2003) 352.216,- Kč. Při počtu poplatníků 980 připadá na jednoho poplatníka částka 360,- Kč (250,- Kč odst. b, 90,- Kč odst. a).

(7.4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určená nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

(7.5) Poplatek pro poplatníka podle (7.1) a) této vyhlášky je splatný buď jednorázově do 31. ledna nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. ledna a do 31. července.

(7.6) Poplatek je pro poplatníka podle (7.1) b) této vyhlášky splatný jednorázově, nejpozději do 31. července.

(7.7) Poplatník podle (7.1) a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(7.8) Poplatník podle (7.1) b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci.

Čl. 8
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná


(8.1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(8.2.) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a citovaného zákona.

(8.3) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(8.4.) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(8.5) Obec může, na řádně zdůvodněnou žádost poplatníka o zmírnění nebo odstranění tvrdosti, v jednotlivých případech snížit nebo prominout poplatek nebo povolit splátky nebo stanovit lhůtu k zaplacení, jestliže by neprodlené zaplacení poplatku bylo pro poplatníka spojeno s vážnou újmou.


(8.6) Touto vyhláškou se zrušují:

- obecně závazná vyhláška o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj č.3/1998
- obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2000
- obecně závazná vyhláška o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2002

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2005.

  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarosta

Vyvěšeno dne: 23.12.2004


Sejmuto dne.........................


Celý článek | přečteno 2.492 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2022