all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 09.12. 2022 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
07/12/22 Úřední deska
- Svolání zastupitelstva
30/11/22 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.13
30/11/22 Úřední deska
- Záměr pronájmu ...

Krátké zprávy:
06/12/22 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 12.12…
05/12/22 MPSV
- Falešné stránky
05/12/22 Policie ČR
- Pozor na zloděje
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Usnesení č.ZM-38/2014

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.ZM-26/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  6. června 2013

Přítomno: 13 zastupitelů
(omluveni: Miloš Bělík, Zdeněk Válka)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 13 - 0 - 0


 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • Závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 s výrokem: bez výhrad,

   H: 13 - 0 - 0

  • Zprávu o hospodaření městyse Doubravník za 1. čtvrtletí 2013,

   H: 13 - 0 - 0

  • Zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za 1.čtvrtletí 2013,

   H: 13 - 0 - 0

  • rozpočtové opatření č. 2 a 3 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu JMK na realizaci akce "Výměna oken v budově ZŠ Doubravník" ve výši 150.000,-Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • převzetí investičního úvěru ve výši 4.000.000,- Kč se splatností do konce roku 2018, na budování vodovodu a kanalizace Horní Rakovec z Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. z programu úvěrů Regionálního rozvojového fondu a pověřuje starostu městyse podpisem úvěrové dokumentace,

   H: 13 - 0 - 0

  • "Smlouvy o dílo č. SE3-0268 a č. SP3-2214" na realizaci akce "Výměna oken v budově ZŠ Doubravník" s PKS okna a.s., Žďár nad Sázavou,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu mandátní na zajištění realizace veřejné zakázky podle pravidel operačního programu Životní prostředí na akci: "Kompostovací technika Doubravník" s VIA ALTA a.s., Třebíč,

   H: 13 - 0 - 0

  • prodej pozemku parc. č. 970/7 v katastrálním území Doubravník o výměře 878 m2 (.....................................),

   H: 12 - 0 - 1


 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník:


  • ověřilo, že návrh ÚP Doubravník není v rozporu s politikou územního rozvoje (územně plánovací dokumentace vydaná krajem - ZÚR JMK byla zrušena rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012), výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu,

   H: 13 - 0 - 0

  • souhlasí s předloženým návrhem ÚP Doubravník a s výsledky jeho projednání, včetně způsobu zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí-návrh územního plánu Doubravník,

   H: 13 - 0 - 0

  • bere vědomí, že při projednávání návrhu územního plánu Doubravník nebyly proti návrhu uplatněny žádné námitky ve smyslu $ 52 odst. 2 stavebního zákona. Zastupitelstvo městyse Doubravník nemusí proto o žádných námitkách rozhodovat,

   H: 13 - 0 - 0

  • příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, ust. § 171 a následujících zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává územní plán Doubravník formou opatření obecné povahy,

   H: 13 - 0 - 0

  • schvaluje zdůvodnění, jak byly zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů územního plánu Doubravník na životní prostředí, které je přílohou č. 1 k tomuto usnášení,

   H: 13 - 0 - 0

  • ukládá starostovi městyse, aby zajistil zveřejnění zdůvodnění, jak byly zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů územního plánu, a schvaluje zdůvodnění, jak byly zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů územního plánu Doubravník na životní prostředí,

   H: 13 - 0 - 0


 4. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání,V Doubravníku, 12. června 2013


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.388 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2022